Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH Lãnh đạo bản thân dành cho tuổi Teen cấp 2

LỊCH KHAI GIẢNG "PLEMS FOR TEENS" DÀNH CHO TEEN CẤP 3
LỊCH KHAI GIẢNG
"PLEMS FOR TEENS"
DÀNH CHO TEEN CẤP 3
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG NGÀY HỌC
P4T - Trải nghiệm triết học dành cho tuổi Teen Philosophy for Teens; 10/11/2019 Chủ Nhật 10/11/2019
ĐĂNG KÝ
E4T - Tinh thần khởi tạo dành cho tuổi Teen Entrepreneurship for Teens;
28/09/2019 Thứ 7 28/09/2019
Đang diễn ra
M4T - Mindfulness dành cho tuổi Teen Mindfulness for Teens;
10/08/2019 Thứ 7 10/08/2019
Đã kết thúc
S4T - Kỹ năng sống dành cho tuổi Teen Life Skills for Teens;
05/10/2019 Thứ 7 05/10/2019
Đang diễn ra
LỊCH KHAI GIẢNG "PLEMS FOR TEENS" DÀNH CHO TEEN CẤP 2
LỊCH KHAI GIẢNG
"PLEMS FOR TEENS"
DÀNH CHO TEEN CẤP 2
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG NGÀY HỌC
P4T - Trải nghiệm triết học dành cho tuổi Teen Philosophy for Teens
10/08/2019 Thứ 7 10/08/2019
Đã kết thúc
L4T - Lãnh đạo bản thân dành cho tuổi Teen Self-Leadership for Teens;
05/10/2019 Thứ 7 05/10/2019
Đang diễn ra
E4T - Tinh thần khởi tạo dành cho tuổi Teen Entrepreneurship for Teens; 27/10/2019 Chủ Nhật 27/10/2019
ĐĂNG KÝ
M4T - Mindfulness dành cho tuổi Teen Mindfulness for Teens;
15/07/2019 Thứ 2-4-6 15/07/2019
Đã kết thúc
S4T - Kỹ năng sống dành cho tuổi Teen Life Skills for Teens;
27/09/2019 Thứ 6 27/09/2019
Đang diễn ra
  • Triết Học Dành Cho Tuổi Teen
  • Lãnh Đạo Bản Thân Dành Cho Tuổi Teen
  • Tinh Thần Khởi Tạo Dành Cho Tuổi Teen
  • Minfulness dành cho tuổi Teen
  • Kỹ Năng Sống Dành Cho Tuổi Teen

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng